Rada školy

Spolupráca vedenia školy s radou

Z legislatívneho hľadiska sa stáva veľmi dôležitá spolupráca vedenia školy s radou školy, ktorá sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k výsledku hospodárenia školy, k plánu práce, atď. Je potrebná spolupráca do  takej miery, aby sa jej umožnila hladká a bezproblémová činnosť. Dominantnou skutočnosťou vo vzťahu k legislatíve,
zriaďovateľovi, rodičom, žiakom a zamestnancom je ustanovenie o zodpovednosti riaditeľa za pedagogickú a odbornú úroveň školy, výsledky práce a hospodárenie školy. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a predstavuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy pri ZUŠ Spišský Hrhov:

Predseda: PhDr. Milan Richtarčík, zástupca zriaďovateľa

Mgr. Milan Glevický, zástupca zriaďovateľa

Mgr. Karol Kučera, zástupca zriaďovateľa

Mgr. Janka Štramová, pedagóg ZUŠ

Mgr. Zuzana Sivecová, pedagóg ZUŠ

Ing. Mária Tatarková, nepedagogický pracovník ZUŠ

Mgr. Mária Antolová, zástupca rodičov

Prejsť na začiatok