Rada školy

Spolupráca vedenia školy s radou

Z legislatívneho hľadiska sa stáva veľmi dôležitá spolupráca vedenia školy s radou školy, ktorá sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k výsledku hospodárenia školy, k plánu práce, atď. Je potrebná spolupráca do  takej miery, aby sa jej umožnila hladká a bezproblémová činnosť. Dominantnou skutočnosťou vo vzťahu k legislatíve,
zriaďovateľovi, rodičom, žiakom a zamestnancom je ustanovenie o zodpovednosti riaditeľa za pedagogickú a odbornú úroveň školy, výsledky práce a hospodárenie školy. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a predstavuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy pri ZUŠ Spišský Hrhov:

Mgr.Vladimíra Kubíková – zástupca rodičov, predseda rady školy

/vladka20@post.sk, 0907215555/

Ing. Jana Demeterová – zástupca rodičov

/janka.demeterova@gmail.com, 0911869610/

Mikuláš Demočko DiS. art. – zástupca za pedagogických zamšestnancov

/mikidemocko@gmail.com, 0950511567/

Mgr. Zuzana Sivecová – zástupca za pedagogických zamšestnancov

/sivecovazuzana@atlas.sk, 0949406025/

Ing. Mária Tatarková – zástupca nepedagogických zamestnancov

/maria.richtarcikova@gmail.com, 0908387973/

PaedDr. Milan Richtarčík – zástupca zriaďovateľa

/richtarcik1@gmail.com, 0905863852/

Mgr. Milan Glevický – zástupca zriaďovateľa

/milan.glevicky@gmail.com, 0907186460/

Prejsť na začiatok