Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Spišský Hrhov č. 5/2014 z 15. 12. 2014, riaditeľka ZUŠ Mgr. Dana Slejzáková určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole, SNP 13, Sp.Hrhov pre šk. rok 2018/2019 a to nasledovne:

Za 1. polrok školského roka sa školné uhrádza do 31. októbra, za 2. polrok do 31. marca na číslo účtu:  IBAN: SK5011110000001067914020.

 OdborIndividuálne vyučovanieSkupinové vyučovanieIndividuálne a skupinové vyučovanie pre dospelých
hudobný5,00 € / mesiac

25,00 € / polrok

 8,00 € / mesiac

40,00 € / polrok

výtvarný

tanečný

literárno- dramatický

 4,00 € / mesiac

20,00 € / polrok

8,00 € /mesiac

40,00 € / polrok

    

Mgr. Dana Slejzáková, riaditeľka školy

Rodičovský príspevok pre šk. rok 2017/2018 je nasledovný:

  • ak ZUŠ navštevuje jeden žiak, je suma rod. príspevku 5,00 eur
  • ak ZUŠ navštevujú dvaja súrodenci, je suma rod. príspevku 8,00 eur
  • ak ZUŠ navštevujú traja a viac súrodencov, je suma rod. príspevku 10,00 eur

Príspevok na výtvarné pomôcky pre šk. rok 2018/2019 je 10,00 eur. Tento príspevok uhrádzajú žiaci výtvarného odboru svojmu učiteľovi.

Rodičovský príspevok a príspevok na výtvarné pomôcky sa hradí len raz za celý školský rok.