Poplatky

Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Spišský Hrhov č. 5/2014 z 15. 12. 2014, riaditeľka ZUŠ Mgr. Dana Slejzáková určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole, SNP 13, Sp.Hrhov pre šk. rok 2019/2020 a to nasledovne:

Za 1. polrok školského roka sa školné uhrádza do 31. októbra, za 2. polrok do 31. marca na číslo účtu:  IBAN: SK50 1111 0000 0010 6791 4020

Mgr. Dana Slejzáková, riaditeľka školy

Rodičovský príspevok pre šk. rok 2019/2020 je nasledovný:

  • ak ZUŠ navštevuje jeden žiak, je suma rod. príspevku 5,00 eur
  • ak ZUŠ navštevujú dvaja súrodenci, je suma rod. príspevku 8,00 eur
  • ak ZUŠ navštevujú traja a viac súrodencov, je suma rod. príspevku 10,00 eur

Príspevok na výtvarné pomôcky pre šk. rok 2019/2020 je 10,00 eur. Tento príspevok uhrádzajú žiaci výtvarného odboru svojmu učiteľovi.

Rodičovský príspevok a príspevok na výtvarné pomôcky sa hradí len raz za celý školský rok.

Prejsť na začiatok