053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Základné informácie

1.)  Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

2.)  Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “školský zákon”) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len “ZUŠ”) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.

3.) Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklado tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4.) Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v základnej umeleckej škole sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Základné vzdelávanie a výchova.

5.) Od školského roku 2008/2009 poskytujú základné umelecké školy primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Žiaci 1. až 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy sa vzdelávajú podľa školských vzdelávacích programov.

6.) Žiaci posledného ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých ukončujú štúdium záverečnou skúškou. Škola im vydá záverečné vysvedčenia podľa § 11 vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.

7.) O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.

Prejsť na začiatok