Vitajte v našej umeleckej škole!

Tešíme sa, že si naša škola za svoju pomerne krátku dobu existencie získala uznanie a dobré meno. Zaslúžili sa o to nie len kvalitní učitelia, ale najmä deti a ich rodičia, ktorí nám dôverujú. Umenie povznáša dušu človeka a robí svet krajším. Budeme radi, ak nás v tomto poslaní budete aj naďalej podporovať.

V novom školskom roku si poprajme veľa umeleckých úspechov. Nech sa nám darí vo vzťahoch udržiavať srdečnosť a úprimnosť a nech sa spoločenská situácia vyvíja tak, aby sme mohli byť čo najčastejšie spolu prepojení v tvorivosti a radosti z umenia.

Mgr. Dana Slejzáková

riaditeľka

Oznámenie o voľbách do Rady školy

pri Základnej umeleckej škole Ul. SNP 363/13, 053 02 Spišský Hrhov

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Základnej umeleckej škole, SNP 363/13 053 02 Spišský Hrhov, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných školách  radu školy tvoria:

dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, dvaja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia, dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Vyhlasujem voľby zástupcov do Rady školy,

a to nasledovne:

Voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 14.09.2020 o 16:00 hod v zborovni ZUŠ.

Voľby členov rady školy za nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 14.09.2020 o 17:00 hod. v zborovni ZUŠ.

Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 23.09.2020 v čase 17.00 hod. v tanečnej miestnosti ZUŠ.

!!! Za každého žiaka školy hlasuje iba jeden rodič, resp. zákonný zástupca. V prípade viacerých súrodencov v škole, rodič hlasuje iba raz. Za rodičov sa volia dvaja zástupcovia zakrúžkovaním poradového čísla daného kandidáta na volebnom lístku.

Návrhy na kandidátov do rady školy za rodičov žiakov školy je možné podávať písomne alebo osobne doručiť do kancelárie riaditeľa školy najneskôr v termíne do 20.09.2020. Každý kandidát musí podpísať písomný súhlas so svojou kandidatúrou, a to najneskôr 20.09.2020. Písomný súhlas s kandidatúrou do rady školy a súhlas o spracovaní údajov je na stiahnutie: 

Súhlas s kandidatúrou do Rady školy

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podľa § 1 ods.6 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

V prípade, že počet odovzdaných hlasov pri voľbe dňa 23.09.2020 nedosiahne nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, bude sa konať druhé kolo volieb. Opakované voľby sa budú konať 23.09.2020 s hodinovým odstupom od ukončenia predošlej voľby v tanečnej miestnosti ZUŠ.

Mgr. Dana Slejzáková

riaditeľka školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča:

Ak nemáte vyplnené a podpísané povinné dokumenty (žiaci/zákonní zástupcovia a zamestnanci školy), nevstupujte do priestorov ZUŠ

Ďakujeme za pochopenie.

Povinné dokumenty pre žiakov a zákonných zástupcov si môžete stiahnuť TU:

1. Dotazník o zdravotnom stave dieťaťa

2. Vyhlásenie zákonného zástupcu

Oznam ohľadom výberu príspevkov na štúdium v ZUŠ Sp. Hrhov za II. polrok šk. roku 2019/2020

Základná umelecká škola Sp. Hhrov, v zastúpení riaditeľkou Mgr. Danou Slejzákovou, oznamuje rodičom žiakov ZUŠ, že v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19 sa príspevky na štúdium (školné) za obdobie marec – jún 2020 odpúšťajú a to na základe návrhu zriaďovateľa školy Obce Sp. Hhrov. Žiakom, ktorí majú školné za obdobie marec – jún/2020 už uhradené sa platba prenáša do nasledujúceho školského roka.

Aktuality na Facebooku

Prejsť na začiatok