053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Zmluvy, faktúry, objednávky

Poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).
 • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
 • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie
 • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
 • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada) obsah technického média alebo iný záznam.

KTO má nárok na informácie?

 • Každý.

KTO musí sprístupňovať informácie?

 • Orgány štátnej správy a územnej samosprávy, fyzických a právnických osôb.

ČO musí byť sprístupnené?

 •   Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje iný zákon.

ČO musí byť sprístupnené bez žiadosti?

 • Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra povinných osôb, postup ako vybavovať informácie.

ČO nemôže byť sprístupnené?

 • Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo…).

AKO získať informácie?

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.
 2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne – listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
 • Identifikáciu povinnej osoby
 • Komu je žiadosť určená (povinná osoba)
 • Identifikácia žiadateľa – kto žiadosť podáva(oprávnená osoba – žiadateľ)
 • Určenie požadovanej informácie – aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • Určenie spôsobu sprístupnenia – akým spôsobom majú byť zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Spôsob podania žiadosti o informáciu:

Ústne: v pracovných dňoch od 9:00 – 11:30 hod. v kancelárii zástupcu riaditeľa školy Základnej umeleckej školy, SNP 363/13, 053 02 Spišský Hrhov

Písomne: Základná umelecká škola, SNP 363/13, 053 02 Spišský Hrhov

Telefonicky: 053 / 3810 326

Elektronickou poštou: zusspisskyhrhov@gmail.com

 Lehota vybavenia:

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií zástupca riaditeľa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov môže riaditeľ ZUŠ predĺžiť lehotu (ods.1), najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú:

 1. Vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo ZUŠ.
 2. Vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti.
 3. Preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty oznámi zástupca riaditeľa ZUŠ žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

 1. Proti rozhodnutiu ZUŠ Senec o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.
 2. O odvolaní proti rozhodnutiu ZUŠ Senec rozhoduje jeho riaditeľ.
 3. Odvolací orgán – teda riaditeľ ZUŠ rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ZUŠ. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša ZUŠ.
 3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
 4. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti, a to v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti so sprístupňovaním informácií podľa § 21 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na účely § 21 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. vydáva sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií:

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
 2. 0,10 € na vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
 3. 0,20 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
 4. 0,20 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
 5. 0,40 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
 6. 1,00 € za jeden kus nenahranej diskety 3,5“
 7. 2,00 € za kus CD
 8. Obálka
 9. Formát A6 – 0,40 €
 10. Formát A5 – 0,50 €
 11. Formát A4 – 0,60 €
 12. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 13. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 14. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 2,00 €.

Povinné zverejňovanie

Poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).
 • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
 • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie
 • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
 • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada) obsah technického média alebo iný záznam.
KTO má nárok na informácie?
 • Každý.
KTO musí sprístupňovať informácie?
 • Orgány štátnej správy a územnej samosprávy, fyzických a právnických osôb.
ČO musí byť sprístupnené?
 •   Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje iný zákon.
ČO musí byť sprístupnené bez žiadosti?
 • Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra povinných osôb, postup ako vybavovať informácie.
ČO nemôže byť sprístupnené?
 • Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo…).
AKO získať informácie?
 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu.
 2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne – listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
 • Identifikáciu povinnej osoby
 • Komu je žiadosť určená (povinná osoba)
 • Identifikácia žiadateľa – kto žiadosť podáva(oprávnená osoba – žiadateľ)
 • Určenie požadovanej informácie – aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
 • Určenie spôsobu sprístupnenia – akým spôsobom majú byť zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)
Spôsob podania žiadosti o informáciu: Ústne: v pracovných dňoch od 9:00 – 11:30 hod. v kancelárii zástupcu riaditeľa školy Základnej umeleckej školy, SNP 363/13, 053 02 Spišský Hrhov Písomne: Základná umelecká škola, SNP 363/13, 053 02 Spišský Hrhov Telefonicky: 053 / 3810 326 Elektronickou poštou: zusspisskyhrhov@gmail.com   Lehota vybavenia:
 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií zástupca riaditeľa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov môže riaditeľ ZUŠ predĺžiť lehotu (ods.1), najviac však o osem pracovných dní.
Závažnými dôvodmi sú:
 1. Vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo ZUŠ.
 2. Vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti.
 3. Preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
Predĺženie lehoty oznámi zástupca riaditeľa ZUŠ žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.   Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania
 1. Proti rozhodnutiu ZUŠ Senec o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.
 2. O odvolaní proti rozhodnutiu ZUŠ Senec rozhoduje jeho riaditeľ.
 3. Odvolací orgán – teda riaditeľ ZUŠ rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ZUŠ. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.
  Úhrada nákladov
 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša ZUŠ.
 3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
 4. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti, a to v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.
  Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti so sprístupňovaním informácií podľa § 21 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na účely § 21 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. vydáva sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií:
 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
 2. 0,10 € na vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
 3. 0,20 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
 4. 0,20 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
 5. 0,40 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
 6. 1,00 € za jeden kus nenahranej diskety 3,5“
 7. 2,00 € za kus CD
 8. Obálka
 9. Formát A6 – 0,40 €
 10. Formát A5 – 0,50 €
 11. Formát A4 – 0,60 €
 12. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 13. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 14. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 2,00 €.
Povinné zverejňovanie
Prejsť na začiatok