053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Prijímacie konanie

ČAS A MIESTO KONANIA

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov ZUŠ býva pravidelne ku koncu školského roka – v máji, príp. v júni – k nasledujúcemu školskému roku. Trvá dva dni v stanovenom čase a prebieha v budove školy. Miestnosti konania prijímacích skúšok do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenkách pri vchodoch do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v občastníku Fema, na Facebooku. Informovať sa môžete aj na tel. č. 053 3810 326, prípadne mailom na zusspisskyhrhov@gmail.com

Prihlášku si môžete stiahnúť tu – [download-attachment id=“366″ title=“Prihláška do ZUŠ Spišský Hrhov“]

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

V každom odbore sa skúma miera talentu a schopností pre vybraný odbor.

HUDOBNÝ ODBOR:

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.
 • Do hudobného odboru prijímame žiakov takto:
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 1. ročník – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 2. ročník, prípadne vyšší ročník – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ

TANEČNÝ ODBOR:

 • Skúmame dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby.

VÝTVARNÝ ODBOR:

 • Na prvý stupeň  štúdia prijímame žiakov zvyčajne až po ukončení prvého ročníka ZŠ. Ak dieťa prejaví na prijímacích skúškach dostatočné množstvo samostatnosti a pracovnej výdrže, čo je samozrejme podporené aj talentom, môže byť prijaté aj skôr.
 • Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ podľa vlastného výberu– tému s figurálnym námetom. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie.
 • Na výtvarný odbor každoročne prichádzajú aj žiaci vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripravovať na talentové skúšky. Aby mohla prebehnúť relatívne seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú školu. Samozrejme, najlepšie je myslieť na túto možnosť čím skôr, pretože žiaci, ktorí sú vo svojom záujme vedení systematicky a dlhodobo , majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

 • Skúmame fantáziu, čistotu reči, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básničky alebo dramatizovaným hraním s pomocou učiteľky.

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacou skúškou,  je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote  posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách, u nás spravidla v čase cca od 8:30 – 12:30. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného. Môžu dať dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená pre každý odbor zvlášť.

Prijímacie konanie
Prejsť na začiatok