053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Poplatky

Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom

Podľa aktuálne platného Všeobecného záväzného nariadenia obce Spišský Hrhov riaditeľka ZUŠ Mgr. Dana Slejzáková určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole, SNP 13, Sp.Hrhov nasledovne:

Za 1. polrok školského roka sa školné uhrádza do 31. októbra, za 2. polrok do 31. marca na číslo účtu:  IBAN: SK50 1111 0000 0010 6791 4020

Mgr. Dana Slejzáková, riaditeľka školy

Rodičovský príspevok je nasledovný:

  • ak ZUŠ navštevuje jeden žiak, je suma rod. príspevku 5,00 eur
  • ak ZUŠ navštevujú dvaja súrodenci, je suma rod. príspevku 8,00 eur
  • ak ZUŠ navštevujú traja a viac súrodencov, je suma rod. príspevku 10,00 eur

Príspevok na výtvarné pomôcky je 10,00 eur. Tento príspevok uhrádzajú žiaci výtvarného odboru svojmu učiteľovi.

Rodičovský príspevok a príspevok na výtvarné pomôcky sa hradí len raz za celý školský rok.

Poplatky
Prejsť na začiatok