Spolupráca vedenia školy s radou Z legislatívneho hľadiska sa stáva veľmi dôležitá spolupráca vedenia školy s radou školy, ktorá sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k výsledku hospodárenia školy, k plánu práce, atď. Je potrebná spolupráca do  takej miery, aby sa jej umožnila hladká a bezproblémová činnosť. Dominantnou skutočnosťou vo vzťahu k legislatíve, zriaďovateľovi, rodičom, žiakom a zamestnancom je ustanovenie o zodpovednosti riaditeľa za pedagogickú a odbornú úroveň školy, výsledky práce a hospodárenie školy. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a predstavuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy pri ZUŠ Spišský Hrhov: PhDr. Milan Richtarčík, zástupca zriaďovateľa – predseda Mgr.čítaj ďalej

Spolupráca s rodičovským združením  Pozitívny vzťah školy a rodičov nie je mysliteľný bez jestvovania rodičovskej organizácie. Každá z nich, pôsobiaca na hocijakej inej škole, je schopná pružne reagovať na všetky zmeny a vhodne stimulovať také, ktoré prospievajú rozvoju vzdelávania a výchovy. O to sa snaží aj rodičovská rada pri ZUŠ Spišský Hrhov. Vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagógov a žiakov. Súčasné  Rodičovské združenie (ďalej RZ) pri ZUŠ  v Spišskom Hrhove pracuje v záujme detí, pomáha pri metodickej a inej odbornej činnosti na škole. V ZUŠ je rodič súčasťou školy, lebo na akciách ako sú koncerty, výstavy výtvarných prác sú rodičia prítomní. Preto je  potrebná veľmi dobrá spolupráca RZ, vedenia školy, ale i celého pedagogického zboru. To je predpokladom dobrých výsledkov školy, ktoré sa zákonite odraziačítaj ďalej

Organizačná štruktúra školy v školskom roku 2017/2018 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI Riaditeľka: Mgr. Dana Slejzáková Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Labudová Vedúci predmetovej komisie HO: Mikuláš Demočko, DiS.art. Vedúci predmetovej komisie TO, LDO, VO: Mgr. Janka Štramová   Hudobný odbor: Oddelenie klávesových nástrojov: akordeón: Mikuláš Demočko, DiS.art. klavír: Júlia Janoščíková Dis.art. Strunové oddelenie: husle: Ladislav Lisovszki, Dis.art. gitara: Mgr. František Tomčík Spevácke oddelenie: Júlia Janoščíková, DiS.art, Bc. Dominika Sokolská, DiS.art Hudobno-teoretické predmety: Mgr. Marcela Koščová,  Mgr. Zuzana Labudová, Júlia Janoščíková, DiS.art Bicie nástroje: Matej Kovalčík, Dis.art. Literárno-dramatický odbor: Mgr. Janka Štramová Výtvarný odbor: Mgr. Janka Štramová, Mgr.art. Ján Frančák, ArtD., Mgr. Dana Slejzáková Tanečný odbor: Iveta Rusnáková Dis.art. Elokované triedy – ROŠKOVCE Literárno-dramatický odbor: Mgr. Andrea Hockicková, Mgr. Zuzana Sivecová   Elokované triedy – DOMAŇOVCEčítaj ďalej